Vilkår, salgs- og leveringsbetingelser

Læs venligst, før du sender tekster til oversættelse


1. Generelt

Følgende betingelser benyttes ved køb af ydelser (f.eks. oversættelse, tekstforfatning, korrekturlæsning, layout etc.) hos Stanislaw.dk I/S, i forlængelse af skriftlig aftale, f.eks. ordrebekræftelse mellem køber og Stanislaw.dk I/S.

2. Afgivelse af tilbud/bekræftelse m.v.

Tilbud er gældende i 7 dage fra tilbuddets dato. Aftalen er først indgået, når tilbuddet er accepteret skriftligt (f.eks. via e-mail) af køber.

Køber kan ikke annullere en opgave, hvis denne har modtaget bekræftelse på opgaven og produktionen er igangsat. Hvis køber alligevel annullerer en opgave, er Stanislaw.dk I/S berettiget til at opkræve fuld betaling for opgaven.

Stanislaw.dk I/S kan uden varsel annullere en opgave, hvis vi ikke modtager bekræftelse fra køber. Køber er ikke berettiget til erstatning ved annullering af opgave.

Hvis Stanislaw.dk I/S ikke har set tekst-materialet, når der afgives tilbud, betragtes dette som et prisoverslag. Et prisoverslag er vejledende.

Foruden det aftalte tilbud forbeholder Stanislaw.dk I/S sig ret til at kræve ekstra betaling, hvis købers leverede materiale er ufuldstændigt eller mangelfuldt, eller hvis køber insisterer på ændringer i det leverede materiale, som kræver ekstra arbejde.

Stanislaw.dk I/S tillader sig at kræve ekstra betaling, hvis det viser sig, at det fremsendte materiale har et større omfang end det oplyste ved tilbuddets indgåelse. I samme henseende har Stanislaw.dk I/S ret til at annullere ordren uden yderligere grund.

3. Levering

Tidspunkt for levering af ydelsen aftales skriftligt.

Det oplyste leveringstidspunkt er omtrentligt, og Stanislaw.dk I/S kan udsætte leveringen, hvis der er termer eller lignende, der skal undersøges nærmere.

Hvis købers leverede materiale er ufuldstændigt eller afvigende fra det aftalte, kan Stanislaw.dk I/S uden yderligere grund udsætte leveringstidspunktet (læs også pkt. 10).

Køber vil blive underrettet om en ny deadline, hvorefter leveringen vil finde sted til aftalt dato. Køber er ikke berettiget til at kræve prisnedslag, kompensation eller erstatning ved forsinket levering.

Vi pakker altid dokumenterne ind med største omhu, så risikoen for fragtskader minimeres. Stanislaw.dk I/S er ikke ansvarlig for dokumenter der er beskadiget under transporten. Stanislaw.dk I/S kan ikke holdes ansvarlig for tab, omkostninger, skader, opkrævninger eller udgifter forbundet med eventuelle fejl eller mangel af levering af postvæsenet.

4. Priser

Alle priser er anført i danske kroner. Det fremsendte tilbud kan være angivet med en samlet pris eksklusive moms.

5. Betaling og betalingsfrist

Stanislaw.dk I/S fremsender faktura elektronisk. Såfremt køber ønsker "papirfaktura" tilsendt, kan Stanislaw.dk I/S opkræve et administrationsgebyr på kr. 100.

Betalingen skal ske til Stanislaw.dk I/S bankkonto i Danske Bank: Reg nummer: 3203 Konto: 11144446

Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato.

Ved store kontantordrer (minimum 40.000 kroner ekskl. moms) kan betalingsfristen udsættes efter nærmere aftale, såfremt man har indgået fast aftale med Stanislaw.dk I/S.

Ved bestilling bedes man fremsende CVR-nr. (for EU-virksomheder gyldigt VAT-nr., for virksomheder uden for EU, gyldigt org. nr.). Private skal betale forud.

Hvis en udenlandsk afdeling eller datterselskab af en dansk registreret virksomhed skal betale fakturaen, skal det senest oplyses ved afgivelse af ordren. Her skal også oplyses gyldigt VAT-nr. eller org. nr.

Stanislaw.dk I/S har ret til at udsætte igangværende eller nye opgaver, såfremt der ikke er modtaget betaling for tidligere afleverede opgaver.

Betaling skal ske rettidigt, også selvom der er indgivet reklamation eller hvis materialet/ydelsen er sendt til godkendelse i købers interne/eksterne afdeling.

Ved forsinket betaling er Stanislaw.dk I/S berettiget til at opkræve rykkergebyrer a kr. 100 (per rykker)
i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelse, samt opkrævning af morarenter i henhold til renteloven.

6. Fejl og mangler

Hvis køber finder fejl eller mangler ved den leverede ydelse, skal reklamation ske til Stanislaw.dk I/S straks - og senest inden for 8 dage - efter modtagelsen af materialet eller ydelsen. Reklamationer skal ske skriftligt via e-mail til Stanislaw.dk I/S med en tydelig angivelse af eventuelle fejl.

Fejl og mangler vil herefter blive udbedret af Stanislaw.dk I/S. Tilrettelser foretages vederlagsfrit, hvis det kan godtgøres, at fejlen kan tillægges Stanislaw.dk I/S.

Hvis køber selv foretager tilrettelser uden yderligere aftale, bortfalder retten til udbedringer foretaget af
Stanislaw.dk I/S. I samme henseende bortfalder retten til at kræve kompensation, prisnedslag eller erstatning.

Køber er heller ikke berettiget til at kræve prisnedslag, kompensation eller erstatning, hvis reklamationsfristen på 8 dage er overskredet eller hvis denne annullerer igangværende opgave. Selvom der er indgivet reklamation, skal faktura fortsat betales rettidigt (se også pkt. 5).

Såfremt der ikke er indleveret kommentarer, med angivelse af eventuelle fejl, inden for 8 dage efter aflevering af opgaven, betragtes opgaven som værende accepteret.

Opgaven betragtes ligeledes som værende accepteret, hvis opgaven er taget i brug, f.eks. ved offentliggørelse i brochure, katalog, bog, hjemmeside etc.

Stanislaw.dk I/S er berettiget til at opkræve ekstra betaling i henhold til gældende timesats, hvis der skal foretages rettelser efter fristen på de 8 dage (jvf. ovenstående).

7. Ansvar

Køber må kun anvende det leverede materiale til lovlige formål. Stanislaw.dk I/S forbeholder sig ret til at tage det leverede materiale ud af drift, såfremt det benyttes til formål, der overtræder gældende lov i Danmark.

8. Underleverandører

Stanislaw.dk I/S har ret til helt eller delvist at benytte sig af underleverandører til at udføre den pågældende opgave for køber.

9. Ophavsret

Stanislaw.dk I/S har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til det leverede materiale. Journalistiske artikler og lignende må ikke udgives i publikationer eller offentliggøres på internettet uden forudgående aftale.

Køber må ikke videresælge eller videregive materialet til tredjemand i henhold til
loven om ophavsret.

Hvis ikke andet er anført, tilhører ophavsretten (dvs. copyright) Stanislaw.dk I/S.

Ved udarbejdelse af journalistiske artikler samt oversættelse af artikler, tidsskrifter, kundemagasiner og bøger er Stanislaw.dk I/S berettiget til at blive krediteret for den leverede ydelse i henhold til Ophavsretsloven §3. Undladelse af kreditering kan udløse betaling herfor, i henhold til gældende takster hos Dansk Journalistforbund.

Ved oversættelse af hjemmesider, brochurer, foldere m.v. er det ligeledes god skik at kreditere
Stanislaw.dk I/S for den leverede ydelse.

10. Force Majeure, tvister etc.

Stanislaw.dk I/S er berettiget til at udsætte eller annullere levering ved særlige lejligheder.

Det gælder forhold, som Stanislaw.dk I/S ikke har indflydelse på, herunder datanedbrud, strømsvigt, arbejdskonflikter, lynnedslag, brand, vandskader, oversvømmelser, krig, terror, naturkatastrofer,
mangel på transportmiddel, svigt af postvæsenet, lovændringer, sygdom hos medarbejdere samt leverandørsvigt.

Ved førnævnte forhold er Stanislaw.dk I/S ikke berettiget til at betale prisnedslag eller kompensation.


 

Fordele ved at bruge polsk tolk fra Stanislaw.dk

Har du brug for en pålidelig polsk tolk, oversætter eller translatør?

Til vores oversættelser fastholder vi lave priser uden fordyrende mellemled. Vi har stor forståelse for såvel den danske som den polske kultur, derfor vil vi ofte kunne bidrage til dybere forståelse, ud over den sproglige, mellem de to parter.

Kontakt os idag!

 

Der er ingen overraskelser hos os! Også når det gælder prisen for en ordre! Vi beregner prisen samt leveringsdato til kunden inden vi går i gang med opgaven. Du skal bare sende dokumenterne til et gratis, ikke bindende estimat til: mail@stanislaw.dk

Læs mere her